Conferentie Risicomanagement 14 april 2011

Uitnodiging Conferentie

Kansen en risico’s blj (nieuwe) samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies

“Samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en provincies bij een doelmatige en effectieve uitvoering van publieke taken is een meer en meer voorkomend fenomeen. Aan deze samenwerking zijn ook financiële en andere risico’s en kansen verbonden. De Inventarisatie van deze risico’s en kansen alsmede goede keuzes over de mogelijke beheersing van de risico’s zijn van belang voor vergroting van de doelmatigheid en effectiviteit van de samenwerkingsverbanden. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden zelf, maar ook van de overheden die hieraan deelnemen. Een goede aansturing vanuit de deelnemende overheden (zowel door de colleges als door de raden respectievelijk de Provinciale Staten) is hierbij essentieel.

De Kenniskring Risicomanagement en Weerstandsvermogen, waarin gemeenten, provincies, onderwijs- en onderzoekinstellingen en mijn ministerie deelnemen, organiseert ter ondersteuning hiervan op donderdag 14 april 2011 een conferentie met als thema “Kansen en risico’s bij (nieuwe) samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies”.
De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Kenniskring Enterprise Risk Management Hogeschool Rotterdam, PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation), de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), de Bestuursacademie Nederland en het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking. De conferentie richt zich zowel op bestuuriijke als op ambtelijke geïnteresseerden en vindt plaats bij Hogeschool Rotterdam, Kralingse Zoom 91, Rotterdam.

Hoogachtend,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

G.J. Buitendijk
Waamemend Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties”

Kansen en risico’s blj (nieuwe) samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies
Datum: 14 april 2011
Aanvang: 12.00 uur, start programma 13.00 uur.
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Kralingse Zoom 91, Rotterdam

Gemeenten en provincies zullen de komende periode steeds meer geconfronteerd worden met de vraag hoe nieuwe maar ook bestaande taken effectief en doelmatig kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen betreffende decentralisatie van taken naar gemeenten en provincies, maar ook met nieuwe inzichten in mogelijkheden voor verhoging van kwaliteit in combinatie met flexibiliteit. Samenwerking, in welke vorm dan ook, is dan één van de opties.

Kansen en risico’s vanuit bestuurlijk opzicht zullen bij het afwegingsproces dan worden meegenomen. Hoe verloopt de bestuurlijk-politieke aansturing, zijn er voldoende checks and balances ingebouwd? Welke uitvoeringsrisico’s zijn er ten aanzien van de overgedragen taken, wat zijn de financiële risico’s? Hoe wordt de controlfunctie georganiseerd? In welke mate zijn maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers betrokken bij deze samenwerkingsverbanden?

Samenwerking door gemeenten en provincies is niet nieuw, veranderde inzichten en andere, modernere vormen van samenwerking zijn er wel. Ook speelt de toegenomen maatschappelijke ‘interactiviteit’ als gevolg van de grotere impact van de sociale media een steeds grotere rol.

Op deze conferentie worden vanuit actuele ervaringen, kansen en risico’s bij vormen van samenwerking op een interactieve manier aan de orde gesteld.

Als inleider is uitgenodigd prof. Eelco Dykstra, Hoogleraar International Emergency Management aan de George Washington University in Washington DC (2005-2010) en Director International van het International Katrina Project Inc. in Washington DC.

In twee workshoprondes komen praktijkervaringen aan de orde uit de sfeer van het grondbeleid, sociale werkvoorziening, organisalie van mega-projecten, regionale uitvoeringsdiensten, risico-indicatoren verbonden partijen, regionale samenwerking kansen en risico’s, communicatie en risicomanagement.

Deze conferentie is in eerste instantie gericht op bestuurders, coördinatoren en beleidsmedewerkers.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Schrijf U in. De bevestiging van uw aanmelding zal u per e-mail worden gestuurd. Zodra het programma definitief is vastgesteld, zal dat u worden gestuurd en kunt u zich inschrijven voor de workshops. Wij wijzen u erop dat de beschikbare workshop ruimte het noodzakelijk maakt het aantal deelnemers te beperken.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Kenniskring Enterprise Risk Management Hogeschool Rotterdam, PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation), de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), de Bestuursacademie Nederland en het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking.

Download Uitnodiging Conferentie

Lees aankondiging Binnenlands Bestuur