Bibliotheek

Eerste thema bij het Public Risk Forum: WEF Global Risks Report 2021

Woensdag 3 maart opent het Public Risks Forum (PRF) in 2021 met het Global Risk Report 2021.  Het Global Risk Report is eind januari uitgebracht door het World Economic Forum. Ed Mallens – Kwaliteitsmanager/ Risicomanager – bij de gemeente Rotterdam heeft op basis van het WEF rapport een vertaling gemaakt van ‘Global to local’.  De uitwerking van het Global Risks […]

The Global Risks Report 2021

De 16e editie van het Global Risks Report van het World Economic Forum is op 19 januari 2021 gepubliceerd. Het analyseert de staat van de huidige publieke waarden, maatschappelijke risico’s,  aanhoudende en opkomende risico’s voor de gezondheid, stijgende werkloosheid, groeiende digitale scheidslijnen, ontgoocheling bij jongeren en geopolitieke fragmentatie. Bedrijven riskeren een wanordelijke shake-out die grote groepen werknemers en bedrijven kan […]

Interview op BNG Bank website met Eric Frank en Jack Kruf over 25 jaar risicomanagement

Op de website van de BNG Bank is op 5 november een interview met oud PRIMO Nederland directeuren Eric Frank en Jack Kruf verschenen. Aanleiding voor het interview is de publicatie eerder dit jaar van het e-book ‘Publiek Risico: Essays’, over de ontwikkeling van publiek risicomanagement in de afgelopen 25 jaar. Deze bloemlezing representeert de zoektocht naar meer kwaliteit van […]

ISO 31000: Oude wijn in nieuwe zakken

Een inhoudelijke vergelijking tussen ISO 31000 en COSO ERM  Drs Urjan Claassen RA RE CIA* | April 2009 In juni 2007 is de ISO 31000 ‘Guidelines on principles and implementation of risk management’ geïntroduceerd. Deze richtlijn beoogt een algemeen geaccepteerd referentiekader te bieden voor het inrichten van risicomanagement. Maar biedt deze standaard vernieuwende inzichten op het gebied van risicomanagement. Voegt het […]

Integriteit en kwaliteit van organisaties

Oratie Prof. dr. R. van Eijbergen Bestuurders die buiten hun boekje gaan, medewerkers die geld wegsluizen of vertrouwelijke informatie lekken naar de pers. Het zijn zomaar wat grepen uit scenario’s die regelmatig voorbijkomen. Organisaties willen uiteraard dit soort schendingen van integriteit voorkomen. Rob van Eijbergen stelt in zijn onderzoek dat, hoewel de natuurlijke neiging is om dan op zoek te […]

Risicogerichte aanpak VTH

Ad Houtman* De gemeenten hebben te maken met druk op hun financiële middelen, waardoor ze nog beter moeten nadenken over de uitgaven. Die situatie is versterkt door de decentralisatie van de AWBZ, gezondheidszorg, jeugdzorg et cetera. Daardoor worden de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van een aantal taken voor de burgers, terwijl de rijksoverheid, onder de opvatting dat de […]

Risicoleiderschap

Martin van Staveren* Talloze boeken gaan over leiderschap, tientallen boeken over risicomanagement. Maar een boek over risicoleiderschap, de spannende combinatie van deze twee, verscheen nooit eerder. Opmerkelijk, want risico’s gaan zeker niet alleen de risicomanager aan, maar juist iedereen in elke organisatie. En het omgaan met risico’s én kansen kan vele malen krachtiger dan we nu doen. Het fascineert me […]

De burgemeester en zijn stad

Een voorbeeld van bestuurlijk leiderschap, gevoel voor de stad en city marketing ineen. Het is een caleidoscoop majeure vraagstukken waar de stad zich voor gesteld ziet. Over publieke waarden en hun risico’s. Over bestuurskracht. “Een half jaar geleden, op 27 september 2017, werd ik geïnstalleerd als burgemeester van Zaanstad. Zelden heb ik me ergens meer welkom gevoeld dan op de […]

Innovatie en het familiebedrijf

Innovatie om in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen en de continuïteit en winstgevendheid van het een bedrijf te borgen, vraagt om een organisatiestructuur en -cultuur die zich laten kenmerken door een aantal eigenschappen. Voor elke organisatie  die wil of moet innoveren, kan dit rapport naar familiebedrijven van Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met ING en NPM Capital, relevante […]

Werken met City Deals

Auteurs Jorren Scherpenisse, Martin Schulz en Mark van Twist | 2017, uitgave NSOB. Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit essay reflecteren we op het werken met City Deals: een werkwijze waarbij in overeenkomsten tussen […]

Financiële afspraken regeerakkoord voldoen aan Europese regels, maar behoedzaamheid geboden

Bron: Raad van State. Uitgaande van de doorrekening van het regeerakkoord door het CPB blijven de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode voldoen aan de Europese begrotingsregels. Maar behoedzaamheid blijft geboden. De marge die in het regeerakkoord is ingecalculeerd ten opzichte van de middellangetermijndoelstelling voor het begrotingssaldo is nuttig. Maar deze is ook vrij bescheiden. Zeker gezien de grote budgettaire […]

Gemeentelijke rekenkamers, een intrigerend gezelschap

Bron: Gemeente.nu, door Piet van Mourik Rekenkamers blinken uit in gedegen rapporten voor onder in een ambtelijke lade, dat terwijl ze juist het gecompliceerde leven van gemeentebesturen zoveel makkelijker kunnen maken. Gemeentelijke Rekenkamers. Een intrigerend gezelschap. Ruim 20 jaar geleden voorzichtig van start en sinds de invoering van het dualisme een onuitroeibaar fenomeen. Als een soort “FBI” onderzoekt ze achteraf zeer […]

Zicht op risico’s vergroot grip op wegbeheerschades

‘Daar hebben we toch een verzekering voor?’ Gemeenten kampen met steeds meer wegbeheerschades. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Achmea. Niet alleen neemt de schadefrequentie toe, ook de schadebedragen lopen forser in de papieren. Louis Koehorst (senior Risicomanager van Achmea) en Chris Ravensbergen (adviseur Risicomanagement van de VNG) vinden het verrassend dat gemeenten ‘wegbeheerschades’ niet standaard op de bestuurlijke agenda […]

Regie maakt netwerken succesvol

Bron: Gemeente.nu Door Piet van Mourik Wethouders willen successen delen, maar verzanden regelmatig in karakterloze ‘flauwekulsymboliek’. Hoewel steeds meer wethouders snappen dat succes het beste wordt bereikt via netwerken komt het er toch weinig van. Hoezo? Dat staat niet in de bijsluiter. Meestal is het enige bekende ‘netwerk’ bij gemeenten de projectorganisatie. Terwijl verschillende soorten ‘lifestyle-netwerken’ hun weg vinden via […]

Bestuurders aan het woord – hoe beheersen zij hun risico’s?

RISNET, het expertisenetwerk voor risicomanagement en risicomanagers in de bouw, is continu bezig met het verbeteren van risicomanagement in Bouw- en Infra-projecten. De toepassing van de RISMAN-methode in projecten is voor de bij RISNET aangesloten organisaties inmiddels gesneden koek. We vroegen ons echter af, in hoeverre we niet al eerder met risicomanagement moeten beginnen: voordat een ‘project’ een project is. […]

Risicomanagement in de praktijk

Bron: sbo.nl Evenwichtige beslissingen nemen: dat is wat er van bestuurders, managers en andere medewerkers gevraagd wordt. Zij moeten daarom nadenken over toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden die hen kunnen helpen óf juist belemmeren bij het realiseren van de gestelde doelen. Kortom: zij moeten kansen en risico’s afwegen. Denk aan zaken waar je bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen bij het […]

Risico’s met gevolgen voor de regio

Door Martin van der Bijl* In het Global Risks Report staan risico’s voor 2016, die voor de Regio West-Brabant grote gevolgen kunnen hebben. De vluchtelingenstroom staat dit jaar op 1 als grootste risico. De gemeenten in West-Brabant gaan hier de gevolgen dit jaar (en de komende jaren) direct van ondervinden. Vorige week nog heeft de provincie Noord-Brabant aangekondigd dat gemeenten een opgave krijgen in subregio’s om […]

Als de risico’s dichtbij komen…

Door Anne Michiels van Kessenich* “Over klimaatverandering en (het angstbeeld van) massale en structurele werkloosheid.” De maatschappelijke consequenties van klimaatverandering zijn voor de gemiddelde Nederlander nog zeer abstract. Dat is een onderdeel van het problematische karakter ervan : “Hoe maak je de risico’s hanteerbaar?; hoe mobiliseer je aandacht en genereer je draagvlak voor maatregelen voor iets dat als probleem slecht voorstelbaar is?” Massale werkeloosheid […]

De Trias Aquatica

Door Martin Kuipers* Nederland bestaat vanwege water, dat grillige element dat zichzelf nu eenmaal niet kan besturen en daarom bestuurd moet worden. Dat doen we sinds 1022. Water dat zich, door klimaatverandering, alleen maar extremer gaat gedragen. We hebben al decennia lang de schijn opgehouden dat water onze vriend zou zijn, alsof het werk noch moeite kost de vriendelijke kant […]

Watersector verliest miljarden aan corruptie

Waterforum | 28 maart 2016 Tenminste tien procent van alle investeringen in de watersector verdwijnt door corruptie. Klokkenluiders worden blootgesteld aan geweld en intimidatie. Deze schokkende informatie valt te lezen in het onlangs verschenen rapport Water Integrity Global Outlook 2016. Het Water Integrity Network roept op tot actie vóór integriteit en tegen corruptie. De watersector kan hiermee miljarden besparen. Naar […]

2015, een jaar met veel gebeurtenissen achter ons. Verandert de rol van bestuurders en politici in 2016?

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland Ontegenzeggelijk is het jaar 2015 een jaar van extremen geweest. Extremen op meerdere en ook nieuwe terreinen. In de eerste plaats rampen als gevolg van wereldwijde klimatologische veranderingen. Met bizarre tegenpolen. Òf te nat als gevolg van extreme hoeveelheden water. Zo extreem dat er in vele landen en regio’s geen kruid tegen gewassen is. […]

Optimaal risk management onmisbaar bij inschatten cyberrisico’s

Wouter Parent en Robert van der Vossen I INFO Security Magazine De digitale wereld brengt organisaties een groot goed op het gebied van efficiency en slagvaardigheid. ICT ondersteunt alle moderne bedrijfsprocessen en zorgt voor een vitale infrastructuur. De criminele wereld heeft ontdekt dat er in deze digitale maatschappij veel geld te verdienen valt. Cybercriminelen zijn steeds meer financieel gemotiveerd geraakt en […]

De Bestuursrapportage Georganiseerde Criminaliteit

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap (P&W) vervult een brugfunctie tussen wetenschap en politie. De bedoeling is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk. Het programma is in 1999 van start gegaan, kent een onafhankelijk karakter en wordt gefinancierd met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij rapporteert over de Gezamenlijke inspanning in de aanpak van […]

Kwaliteitsmanager wordt risicomanager

door Martin van Staveren Op 6 oktober 2015 heeft er een omwenteling plaatsgevonden in kwaliteitsland: de lancering van de nieuwe ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement. Waarom is dit een kleine revolutie? Omdat hiermee risico-denken en -doen een niet meer te vermijden onderdeel van kwaliteitsmanagement is geworden. Dit betekent dat de kwaliteitsmanager een forse stap richting de risicomanager moet gaan maken. Hoe […]

Testosteron & Tegenspraak

Bron: Over Managment Door Martin van Staveren   Je hoort het overal om je heen: ‘Organiseer tegenspraak.’ Maar zeg eens eerlijk, word jij écht blij van tegenspraak? Waarschijnlijk niet, net als ik. Wist je dat dit met testosteron te maken heeft, ook bij vrouwen? Waarschijnlijk ook niet, net als ik. Testosteron en tegenspraak blijken water en vuur bij het omgaan met […]

Uitslag enquête nieuwsbrief september 2015

Met dank aan een ieder die de moeite heeft genomen de enquête over onze nieuwsbrief Focus • in te vullen, vindt u hierbij de uitslag en de conclusie. Van de verstuurde enquête ontvingen wij 63 responses. Hierdoor kregen wij een goed beeld over de ervaringen en de waardering van de lezers. De enquête bestond uit een 12-tal vragen, waarvan wij […]

UDITE News

Delegates from all participating Udite members gathered last April in Antibes for the Executive Committee meeting. During this meeting we discussed several topics: projects, the establishment of the cooperation between Udite and Primo, the development of a communication plan, … We also had a visit from Mr. J. Léonetti, the mayor of Antibes. Read more>

Rotterdamse wijkteams nu écht mobiel dankzij handig regiesysteem

Bron: Het Financieele Dagblad Door Nienke Hoek De Rotterdamse wijkteams behoorden tot de voorlopers die al gebruik maakten van de applicatie JeugdlinQ, de voorganger van het nieuwe zorgcoördinatiesysteem voor gemeenten dat digitale ondersteuning biedt binnen het sociaal domein. Inmiddels werken de jeugdmedewerkers in de wijkteams met het meest recente systeem dat gebruikersvriendelijker is. De Rotterdamse wijkteams behoorden tot de voorlopers die al gebruik maakten van de applicatie JeugdlinQ, de […]

Keteninformatiesysteem Zorg

Het managen van beoogde doelen, daarmee het uitwerken van beleid naar implementatie van processen en verankering in systemen is één van de grootste uitdagingen waar de overheid voor staat. Hier een inkijk in de Regio Gooi & Vechtstreek, die bezig is met de invoering van een keteninformatiesysteem voor gemeenten dat als ondersteuning dient voor het sociaal domein. Het artikel van Nienke Hoek in […]

Risicosturing voorbij compliance

door Martin van Staveren Risicomanagement is meer dan compliance, of zou dat moeten zijn. Het is ook meer dan het routinematig invullen van risicodossiers, of zou dat moeten zijn. Volgens het eerste principe van de ISO 31000-richtlijn voor risicomanagement voegt het waarde toe, maar is dat wel zo? Waarom heeft dan slechts elf procent van de Nederlandse organisaties een volledig […]

Bedrieglijk eenvoudig

Door Martin van Staveren “Uw benadering van risicogestuurd werken klinkt heel logisch, maar… is dat wel zo simpel?” Zo begon een mailtje van een lezer van het boek Risicogestuurd Werken in de Praktijk. Interessante vraag, is iets wat logisch klink tegelijkertijd eenvoudig toe te passen? Hoewel de risicoprocesstappen en bijbehorende werkdefinities voor risicogestuurd werken in essentie eenvoudig zijn, blijkt de toepassing […]

Krachten rond de risico-regelreflex

Door Martin van Staveren De risicoregelreflex is bezig met een gestage opmars binnen bestuurlijk Nederland, evenals de bestrijding ervan. Politicologe Margot Trappenburg gaf deze term in 2010 aan de reflexmatige reactie om snel en (ogenschijnlijk) daadkrachtig “iets te regelen” na optreden van een risico. Denk hierbij aan nieuwe regelgeving of verscherpt toezicht, om te voorkomen dat een soortgelijk risico ooit […]