Auteur: redactie

‘Boom Bust Boom’

Terry Jones & Theo Kocken | 2014

Wat krijg je als je een hoogleraar risicomanagement een film laat maken samen met Monty Python-lid Terry Jones over financiële crises? De zeer leerzame, begrijpelijke en komische documentaire Boom Bust Boom.

In ‘Boom Bust Boom’ vertellen o.a. Nobelprijswinnende economen Robbert Shiller, Paul Krugman en Daniel Kahneman waarom economische crashes blijven gebeuren en welke rol het economieonderwijs kan spelen om deze in de toekomst te voorkomen. Zware kost? Niet als je het samenvoegt met de animaties, poppenspel en Monty Python-achtige humor.

Mensen zijn niet rationeel, soms zelfs collectief irrationeel. Dat leidt tot euforie in de markt, tot instabiliteit  en uiteindelijk tot een bust stelt Theo Kocken, directeur Cardano en hoogleraar risk management VU. Hyman Minsky noemt dit endogene instabiliteit en de economische wetenschap moet hier anders mee om leren gaan om de bust minder diep te maken.

De documentaire Boom Bust Boom legt de relatie uit tussen enerzijds de economische crises en anderzijds de rol van menselijk gedrag in euforische tijden ten aanzien van schulden maken welke tot een explosieve cocktail leidt.

Samenwerken op toezicht verbonden partijen

Robert ’t Hart over ‘een succesvolle samenwerking tussen gemeenten om meer grip op hun verbonden partijen te krijgen‘ | 24 juni 2019

De start tot nu 
Een tijd terug werd er een project gestart binnen de gemeente Enschede, Almelo en Borne. De doelstelling van deze aanpak was om sneller te zien aankomen dat een verbonden partij in de problemen raakt. Dit werd in samenwerking met andere gemeenten gerealiseerd, zodat niet iedere gemeente dezelfde vragen aan de verbonden partijen zou stellen.

Allereerst werd er een lijst met risico-indicatoren benoemd. Hierbij stond voorop dat er niet alleen naar financiële gegevens gekeken moest worden. De focus moest daarentegen juist liggen op de niet- financiële risico’s, precies waar de bron van de problemen vaak ligt. In het traject werd er veel gebrainstormd over de te stellen vragen. Na veel discussie en afstemming werd een lange lijst uiteindelijk teruggebracht tot 30 vragen.

Na deze eerste pilotperiode wordt de vragenlijst nu al meer dan vier jaar op deze zelfde manier uitgezet. De vragen zijn door de jaren heen grotendeels gelijk gebleven, alleen bij de uitleg zijn hier en daar veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld als bleek dat een vraag niet goed beschreven was.

Samenwerking
De start van dit alles vond samen met de gemeenten Enschede, Almelo en Borne plaats. Een enthousiaste groep denkers & doeners van de betrokken gemeenten die als een team opereerde. Daarbij is het nuttig dat er twee wat grotere gemeenten van start gingen, en dat het geen verplichting was, maar meer een cadeau voor de kleine gemeenten om daarbij aan te haken.

De positionering van de betrokken personen is in deze essentieel. Dit zorgt er samen met gericht beleid voor dat de juiste stappen gezet kunnen worden. Lees meer

Een nieuwe bestuurskundige avant-garde

Uitgesproken bestuurskunde: een nieuwe bestuurskundige avant-garde

Dr. Haiko van der Voort en Dr. Philip Marcel Karré, ‘Inleiding: een nieuwe bestuurskundige avant-garde, Bestuurskunde 2019-2, p. 3-6

De afgelopen jaren is de bestuurskunde veel hoogleraren rijker geworden. Zij bekijken het openbaar bestuur met nieuwe ogen en maken vaak gebruik van nieuwe methoden. Maar niet iedereen is op de hoogte van al deze ontwikkelingen. In dit nummer van Bestuurskunde gaan we daarom uitgebreid aandacht schenken aan de oraties van nieuwe hoogleraren bestuurskunde. We staan stil bij de plannen, visies en projecten van de nieuwe bestuurskundige avant-garde, die werkt aan de vraag hoe collectieve actie door het openbaar bestuur op lokaal, nationaal en Europees niveau, alsook door burgerinitiatieven en andere maatschappelijke partijen kan bijdragen aan de aanpak van prangende maatschappelijke vraagstukken.

Enkele jaren gelden hebben wij in een van de artikelen die in de serie Toekomst van de bestuurskunde verschenen zijn, al tien nieuwe hoogleraren geportretteerd en beschreven we hoe zij naar ons vakgebied en hun eigen positie binnen de discipline en het instituut universiteit kijken (Karré, 2017). Uit die gesprekken komt het beeld naar voren van de bestuurskunde als een toepassingsgerichte en interdisciplinaire wetenschap, die nog lang niet ‘af’ is. De bestuurskunde is zich niet alleen aan het ontwikkelen op methodologisch en theoretisch vlak, maar is zich ook nog steeds aan het emanciperen. Jonge hoogleraren spelen een belangrijke rol in dat proces. Zij zien zich voornamelijk als ambassadeurs van het vakgebied en als linking pin tussen onderwijs, onderzoek en praktijk en tussen verschillende wetenschappelijke benaderingen.

“Verloren vertrouwen”

Boudewijn Steur | Lokale Democratie

“Ik kan mij er nauwelijks een voorstelling van maken: getroffen worden door een aardbeving, dat mijn huis daardoor (ernstig) beschadigd raakt en dat ik vervolgens door de overheid van het kastje naar de muur word gestuurd om gecompenseerd te worden voor de kosten. Dat ik al maanden – en soms zelfs jaren – aan het wachten ben wanneer ik te horen krijg of mijn huis in aanmerking komt voor versterking.

Of erger: dat ik bericht krijg dat ik daarvoor in aanmerking kom, vervolgens een paar weken later een bericht dat dat niet meer het geval is en weer later dat het misschien wel zo is. De onzekerheid over de toekomst van je eigen huis. De onmacht dat je geen controle of regie hebt over je thuis. En vooral het wachten. Het wachten op zekerheid, op weten waar je aan toe bent.” Lees verder

De kracht van financial engineering

Tilburg, 3 juli 2019. 

TIAS en PRIMO onderzoeken wat de kracht van financial engineering in het publiek domein kan en moet zijn. Wat zijn ontwikkelingen die invloed hebben op verandering van financiële strategie, geldstromen, contracten en partnerschappen.

Het inzicht is ontstaan dat op basis van de voorliggende opgaven in het publieke domein, de financiële inrichting van plannen, projecten en programma’s als uitdagend kan worden beschouwd en dat samenspraak dient te worden versterkt.

PRIMO en TIAS treden – in internationale context – de komende twee maanden in een gericht overleg met hun netwerk om de thans levende behoeften inzake verbetering van de financiële sturing nader in kaart te brengen. Waar kunnen accenten liggen met betrekking tot innovatie op dit gebied? Waar is nog meer borging noodzakelijk voor de resilience van de stad? Hoe kan bestuur en management in financial engineering worden versterkt?

 

Reflecties op de staat van het toezicht

 

Samenwerkende rijksinspecties

Enkele jaren geleden publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het advies Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht. Daarin deed de WRR een aantal aanbevelingen:

  • Stel de maatschappelijke functie van toezicht centraal.
  • Breng de opbrengsten van toezicht in kaart.
  • Hanteer een governancebenadering.
  • Versterk de reflectieve functie van toezicht.
  • Besteed hernieuwd aandacht aan de kernwaarden van toezicht.

Het advies van de WRR heeft de discussies over toezicht de afgelopen jaren verregaand
beïnvloed en richting gegeven. Toezichthouders zijn ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met de aanbevelingen. De vraag is dan ook hoe het toezicht er inmiddels voor staat.

Om daar zicht op te krijgen, is aan een aantal autoriteiten op het gebied van toezicht gevraagd om te reflecteren op de staat van het toezicht, in het licht van de aanbevelingen van de WRR. De Inspectieraad hoopt dat de in deze bundel verzamelde inzichten de lezers inspireren, zodat zij op hun beurt kunnen bijdragen aan verdere vernieuwing
van het toezicht.

Want die vernieuwing gaat door. Het toezicht zet in op verdergaande professionalisering, op het opbouwen van kennis over en gebruikmaken van nieuwe technologieën, op nieuwe samenwerkingsverbanden met nieuwe gesprekspartners en op maatschappelijke dialoog.

Deze publicatie vormt daar onderdeel van. Het biedt perspectieven die het gesprek verrijken. De Inspectieraad is de auteurs bijzonder dankbaar voor hun interessante en inspirerende bijdragen. Lees meer

District heating and cooling

Brussels, 10 oktober 2019.

PRIMO neemt deel in de bijeenkomst gericht op ‘cities going circular for a carbon neutral Europe.’

Steden en hun managers zijn key stakeholders om succesvol de energietransitie te bewerkstelligen. Deze immers leidt ons naar een carbon-neutraliteit in 2050.

SQUARE Brussels Convention Centre, Room Copper hall. Adres: Mont des Arts, 1000 Brussel. 11:30 uur tot 13:00 uur.

Lees meer

Verantwoorden vanuit vertrouwen

Frédérique Six*

Wij zijn met elkaar in een systeem van sturen en verantwoorden terecht gekomen dat ervaren wordt als uitgaan van wantrouwen; terwijl (bijna) niemand vanuit algemeen wantrouwen wil werken. Het overgrote deel van de professionals, bestuurders, beleidsmakers en zelfs politici wil liever vanuit vertrouwen samenwerken. Onderzoek laat ook zien dat (samen) werken, sturen en verantwoorden vanuit vertrouwen tot betere resultaten , meer innovatie, verantwoorde risico’s nemen en hoger welbevinden leidt. En vaak ook tot lagere kosten.

Dat het huidige systeem voor publieke taken financieren, aansturen en controleren niet meer werkt, wordt steeds breder erkend, of het nu gaat om de gezondheidszorg, jeugdhulp of onderwijs. Lees meer

* Onderzoekt publieke governancevraagstukken met speciale aandacht voor relatie vertrouwen en controle

Risk & Resilience Festival

Enschede, 7 november 2019.

PRIMO is organiserend partner met Universiteit Twente. Thema is ‘Risk meets resilience for a sustainable future’. Het festival is een ontmoetingsplaats en dient als inspiratiebron voor elke medewerker en bestuurder in het publieke domein. Verken wat de laatste ontwikkelingen op het vakgebied zijn, welke innovaties zich aandienen, waar je kennis kunt halen of kunt brengen.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons