Arbobalans 2018

Bron: TNO

De Arbobalans 2018 geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten. Quote uit de samenvatting van het rapport.

*In het PRIMO-netwerk wordt de druk op human resources steeds vaker genoemd als kritische succesfactor voor goede bedrijfsvoering en voor realisatie van beleidsdoelen en dienstverlening. Het wordt gezien als relevante factor die kan leiden tot publieke risico’s op het gebied van veiligheid, resilience en cohesie. Risico’s zijn – conform de ISO 31000  risicomanagement raamwerk – definitie, effecten van onzekerheid op doelbereiking.

Publieke risico’s kunnen dus worden beschouwd als afwijkingen van voorgenomen bestuurlijk en democratisch vastgestelde maatschappelijke doelen en waarden. Inmiddels is het PRIMO door intensieve gesprekken met haar leden duidelijk geworden, dat ook zekerheden kunnen leiden tot grote publieke risico’s.  Dit rapport geeft een diepe inkijk in de status quo op het gebied personeel en organisatie en biedt zicht op deze zekerheden.

Arbobeleid in bedrijven is niet altijd toereikend of passend
In de vorige Arbobalans constateerden we een dip tijdens de economische reces- sie in de naleving van wettelijke verplichtingen zoals het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een preventiemedewerker, ziekteverzuimbeleid en een contract met een arbodienstverlener. In 2016 lijkt de aantrekkende economie gepaard te gaan met een betere naleving. In dat jaar heeft bijvoorbeeld 45% van de bedrijven een RI&E en 75% een contract met een arbodienstverlener.

Dat een bedrijf voldoet aan algemene wettelijke verplichtingen betekent echter niet automatisch dat ook maatregelen worden genomen om arbeidsrisico’s te verminderen. Omgekeerd geldt ook dat als een bedrijf niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet, dit niet betekent dat niet wordt gewerkt aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Werkgevers zien werkdruk (48%), fysieke belasting (35%) en/of beeldschermwerk (29%) als belangrijkste arbeidsrisico’s. In een aantal gevallen koppelen ze daar maatregelen aan die goed lijken aan te sluiten op het risico. Zo passen technische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen goed bij het risico van gevaarlijke stoffen, gevaarlijk werk en lawaai. Soms worden er geen nieuwe maatregelen genoemd, bijvoorbeeld omdat er eerder afdoende maatregelen zijn getroffen.

Ook worden maatregelen genoemd die niet goed passen bij de genoemde risico’s. Werknemers hebben vooral behoefte aan maatregelen tegen werkdruk en werkstress (57%), klachten van arm, nek en schouders (KANS; 42%), fysiek zwaar werk (34%) en emotioneel zwaar werk (34%). Bovendien is de behoefte aan deze maatregelen de laatste jaren duidelijk toegenomen. De gezondheid van werknemers is goed, maar burn-outklachten nemen toe.”

Download TNO: Arbobalans 2018