Antwoorden nodig, die continuïteit borgen

Nico van Mourik

Nico van Mourik

Door Nico van Mourik*

Het Global Risks Report 2016 geeft op heldere wijze aan welke ontwikkelingen de komende jaren leidend zullen zijn in de politieke en economische debatten over de toekomst van onze planeet. Drie van de vijf onderwerpen raken direct of indirect het werkveld van een veiligheidsregio. Dat zijn de klimaatverandering, watercrises en de migratie.

Deze onderwerpen zijn geen ver-van-mijn-bed-show, maar relevant en actueel voor de inzet van een veiligheidsregio, een organisatie die zich kenmerkt door enerzijds risicobeheersing en anderzijds crisisbeheersing. Wateroverlast behoort zelfs tot de prioriteiten in ons regionale risicoprofiel.

Als crisisorganisatie is de veiligheidsregio sinds medio 2015 actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen, vooral in het kader van de noodopvang.

Het is goed dat internationale wetenschappers ons voortdurend een spiegel voorhouden. Aan hun visie en voorspellingen kunnen en mogen we niet voorbij gaan. We moeten vanuit onze verantwoordelijkheid, als rentmeester van deze planeet, de hand aan de ploeg slaan. De veiligheidsregio doet dat in het kader van risicobeheersing in de eigen regio. Samen met onze partners maken we een veiligheidsketen, die zich richt op het voorkomen dan wel verkleinen van risico’s in relatie tot de fysieke veiligheid. Daarbij richt de veiligheidsregio zich in het bijzonder op de vitale infrastructuur. Richten wij ons specifiek op het zoveel en zo goed mogelijk borgen van de maatschappelijke continuïteit.

Relatief nieuwe risico’s dienen zich in dit verband aan, waaronder terrorisme en cybercriminaliteit. We zullen voor een deel nog antwoorden moeten vinden op de vraag hoe onder die omstandigheden de maatschappelijke continuïteit kan worden geborgd.

Het normaliseren van de maatschappelijke en economische functies en verhoudingen na een incident met grote impact is een belangrijke opgave voor alle organisaties die zich inzetten voor fysieke en sociale veiligheid.

Dit vraagt naast het intensiveren en innoveren van bestaande kennis en kunde vooral ook het opbouwen en onderhouden van nieuwe netwerken. Tevens dat we in ons (overheids)denken en handelen een slag maken van regelgericht naar risicogericht.

 

*Nico van Mourik is directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en lid van de denktank ‘From Global to Local’.