Tutorial Martin van Staveren: ‘Iedereen risicoleider’

 

Frank Havik bespreekt met Martin van Staveren  het boek ‘Iedereen risicoleider – waarde realiseren én behouden in een onzekere wereld’. 

Dr. Ir. Martin van Staveren MBA is als auteur, docent en adviseur risicomanagement een vaste waarde binnen het vakgebied. Na zijn promotie in 2009, midden in de financiële crisis, startte hij het risicobureau VSRM. Dit onder het motto practice what you preach. Hij richt zich op het ontwikkelen van vernieuwend risicomanagement via risicosturing en risicoleiderschap in organisaties, in tal van sectoren.

Sinds 2013 is hij kerndocent aan de executive masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, Universiteit Twente. Tevens geeft hij masterclasses op onder meer Nyenrode Business Universiteit en Hogeschool Avans+

Lees verder

Public Risk Forum #9

Public Risk Forum #9: Gebiedsontwikkeling en publieke waarden

Elke twee weken houdt PRIMO Nederland op woensdag een digitaal overleg voor leden. Per bijeenkomst staat een onderwerp/ thema gedurende één uur op de agenda. De lijnen zijn altijd open vanaf 10:30 uur, voor klankbord of advies. Op woensdag 30 september 2020 was het onderwerp: gebiedsontwikkeling en publieke waarden.
Geconstateerd is dat op het terrein van gebiedsontwikkeling veel doelen worden onderscheiden en dat er meerdere opgaven liggen om die diversiteit aan doelen te bereiken. Qua procesorganisatie bestaat er inzicht in de risico’s op het specifieke proces. Het is echter de vraag hoe je inzicht krijgt in het risico met betrekking tot de totale doelstelling.

Voorkomen van ‘risico-pakketjes’ door fragmentatie
De deelnemers vragen zich af hoe je fragmentatie in kleine “risico-pakketjes” kunt voorkomen. Is hier een rol weggelegd voor een ambtelijk opdrachtgever? Het risicomanagement dient hier ook de realisatie van de volledige doelstelling te omvatten. Door de diversiteit aan doelen worden er veel geledingen ingeschakeld, wat in overleggen kan leiden tot het ontstaan van een “Poolse landdag”. Uiteindelijk is geconcludeerd dat het gaat om bewustwording. Welke risico’s worden gelopen wanneer de (bestuurlijke) doelen niet worden gerealiseerd. Voorwaarde is dat doelen worden onderscheiden en dat deze specifiek (doelenboom) worden gemaakt, waarna op de risico’s kan worden ingegaan. Dit moet zo goed mogelijk in de organisatie worden afgestemd, waar ook het bestuur bij moet worden betrokken. Als de organisatie doordrongen is van het nut om over risico’s te spreken, dan wordt het een deel van de organisatiecultuur. Een beleidsnota risicomanagement wordt dan niet meer als een opdracht gezien, c.q. middel om processen af te dwingen, maar als een hulpmiddel voor een reeds bestaande cultuur. Om “Poolse landdagen” te voorkomen is het aan te bevelen de risico’s te inventariseren door een groep van plm. 10 personen. Die groep bestaat uit een goede afspiegeling van de betrokken organisatieonderdelen, waaronder ook de werkvloer.

Strategische risico’s in de P&C-cyclus
Vervolgens heeft de gedachtewisseling zich nog toegespitst op de vraag of en hoe strategische risico’s in de P&C-cyclus zijn opgenomen. Bij meerdere deelnemers is dit ingevoerd, maar de vertaling in beheerdoelen is lastig door de abstractheid hiervan en geeft aanleiding tot het vervallen in de waan van de dag, zoals corona.
Dit vang je op door deze discussie in te steken op het juiste niveau in de organisatie en, heel belangrijk, op de agenda te houden.
Het thema voor het Public Risk Forum #10 op 28 oktober a.s. (11.00 – 12.00 uur) volgt binnenkort.

Aan dit Forum hebben acht PRIMO Nederland leden deelgenomen.

Heeft dit alles uw interesse opgewekt voor het PRIMO Public Risk Forum, schroom dan niet contact op te nemen met PRIMO via secretariaat@primo-nederland.nl .

Public Risk Forum #8

Public Risk Forum #8: sociaal domein/ publieke waarden, vanuit oogpunt van risicomanagement

Elke twee weken houden wij op woensdag een digitaal overleg voor leden. Per bijeenkomst één onderwerp. Eén uur. De lijnen zijn altijd open vanaf 10:30 uur, voor klankbord of advies. Op woensdag 16 september 2020 agendeerden wij als onderwerp: Het sociaal domein en publieke waarden.

De discussie vond plaats op basis van de inbreng vanuit de organisatie van één van de deelnemers aan het forum. In die concrete situatie is geconcludeerd dat te verlenen zorg passend dient te zijn qua kwaliteit en aanbod. Het is evenwel zeer lastig om bijvoorbeeld mensen vanuit een bijstandssituatie weer aan het werk te krijgen. Oorzaken daarvan zijn de (recente) veranderingen in deze tijd, maar ook de regelgeving bevordert de uitstroom niet. De doelstelling publieke waarden wordt daardoor vaak niet gehaald. De vraag is dan ook of we die standaard überhaupt kunnen halen. Vaak vervalt de organisatie dan in het systeem van het geven van het voordeel van de twijfel ten gunste van de burger. Daarmee wordt evenwel ook een stap gezet naar een open einde regeling, hetgeen vanzelfsprekend ook niet de bedoeling kan zijn. Het gevaar bestaat dat de financiële consequenties weer leidend gaan worden.

Geconcludeerd is ook dat het vergelijken van concrete casussen aan de achterkant en daarvan leren niet echt gebeurt.

De lappendeken aan systemen die het primaire proces moet ondersteunen is ook niet bevorderlijk voor een omslag in het denken in de waan van de dag naar het uitgangspunt publieke waarden. In veel organisaties zijn daar wel ontwikkelingen te zien in bijvoorbeeld het gebruik van een systeem als Risk-ID in plaats van de vele Excel sheets. Het systeem moet ook voor bestuurders de mogelijkheid bieden om in discussies direct informatie voorhanden te hebben via de moderne communicatiemiddelen (app’s).

Geconcludeerd is ook dat het grootste risico op dit beleidsterrein het verandervermogen van een organisatie is. Dat is mede een cultuurkwestie en de kwaliteit van het management om discussie tot verbetering van processen in gang te zetten. Naast de financiële rapportages ten behoeve van de weerstandsparagraaf zijn ook niet financiële rapportages noodzakelijk om te toetsen of ze voldoen aan de publieke waarden. Een meer dan gemiddelde risicobewustzijn bij het management en vanzelfsprekend daarop aansluitend op bestuursniveau, is daarvoor onontbeerlijk.

In het Public Risk Forum #9 op 30 september a.s. (11.00 – 12.00 uur) zal aandacht worden besteed aan:

 • Gebiedsontwikkeling en publieke waarden.

Aan dit forum hebben zes PRIMO Nederland leden deelgenomen.

Heeft dit alles uw interesse opgewekt voor het PRIMO Public Risk Forum, schroom dan niet contact op te nemen met PRIMO via het secretariaat van PRIMO Nederland.

Public Risk Forum #7

Public Risk Forum #7: Vaststellen agendapunten en kennismaking nieuwe Directeur PRIMO

Elke twee weken houden wij op woensdag een digitaal overleg voor leden. Per bijeenkomst één onderwerp. Eén uur. De lijnen zijn altijd open vanaf 10:30 uur, voor klankbord of advies. Op woensdag 2 september 2020 agendeerden wij twee onderwerpen.

 • Voorstellen van de nieuwe directeur Frank Havik aan de Forum leden.
 • Vanuit de Forum deelnemers de agenda voor de komende periode vast laten stellen.

Naast enkele huishoudelijke mededelingen over het verloop van de Algemene Ledenvergadering van PRIMO op 28 augustus in Pijnacker is van gedachten gewisseld over een aantal actuele onderwerpen die aandacht verdienen om besproken te worden in het Forum.

Hoog op de agenda staan de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Die bespreking van deze “Open einde” regeling wordt zinvol geacht om kennis uit te wisselen over hoe met de risico’s hiervan wordt omgegaan. Als een volgend onderwerp wordt naar voren gebracht: De aspecten rond de Gebiedsontwikkelingen en hoe we omgaan met Publieke Waarden (Theorie van Mark Moore). In dat kader wordt door de deelnemers aangedrongen op de instandhouding van de relatie van PRIMO met het Centraal Planbureau Leefomgeving. Dit geeft een mogelijkheid om enigszins uit de waan van de dag te blijven.

Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

 • het opzetten van een Certificering voor Erkend Risicoadviseur voor de Publieke Sector;
 • aandacht voor het Financieel Beleid/Weerstandsparagraaf;
 • opleidingen/leergangen/scenario denken;
 • het omgaan met exogene risico’s;
 • de implementatie van regelingen op het terrein van risico management.

In het Public Risk Forum #8 op 16 september a.s. (11.00 – 12.00 uur) zal aandacht worden besteed aan:

 1. Sociaal Domein/Gebiedsontwikkeling en Publieke Waarden.

Aan dit Forum hebben acht PRIMO Nederland leden deelgenomen.

Heeft dit alles uw interesse opgewekt voor het PRIMO Public Risk Forum, schroom dan niet contact op te nemen met PRIMO via secretariaat@primo-nederland.nl.

Richtlijnen op Kwaliteits- en Risicomanagement

Zekering van Resilience van Publieke Organisaties met Kwaliteits- en Risicomanagement

Europese Online Cursus

De Covid-19 crisis heeft het gebrek aan kwaliteits- en risicomanagement in veel publieke organisaties in Europa blootgelegd. PRIMO en KDZ hebben daarom besloten de krachten te bundelen in het aanbieden van een gedegen training met richtlijnen om publiek bestuur en management te stimuleren richting duurzaamheid en resilience, specifiek gericht op mogelijke toekomstige crises.

De samenwerking van PRIMO als leidend Europees netwerk van experts op het gebied van publiek risicomanagement en KDZ als leidend Europees centrum van experts op het gebied van kwaliteitsmanagement en CAF (Common Assessment Framework) maken het mogelijk te komen met out-of-the-box benaderingen voor verdere ontwikkeling van organisaties in the publieke sector. De opleiding zekert een toegevoegde waarde en biedt grote voordelen voor de deelnemers.

Lees meer en schrijf u in

Public Risk Forum #6

Public Risk Forum #6: PRIMO Onderwijs en ‘Erkend Risicoadviseur’

Elke twee weken houden wij op woensdag een digitaal overleg voor leden. Per bijeenkomst één onderwerp. Eén uur. De lijnen zijn altijd open vanaf 11:00 uur, voor klankbord of advies. Op woensdag 22 juli 2020 agendeerden wij twee onderwerpen.

PRIMO/KDZ leergang Kwaliteit & Risico
Jack Kruf en Harrie Scholtens van en namens PRIMO gaven een toelichting op het gezamenlijke initiatief van PRIMO en KDZ. PRIMO mag bij de lezers van deze site bekend worden verondersteld. KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) is een oorspronkelijk initiatief van de Vereniging van Oostenrijkse Steden en is nu Internationaal actief met als inzet de verbetering van het openbaar bestuur in Europa. KDZ acteert op dat gebied ook voor de Europese Commissie op de Balkan.

In de tweede helft van dit jaar (vanaf eind september) zullen een drietal digitale modules worden aangeboden waarin het Kwaliteitsmodel CAF (Common Assessment Framework) en Risicomanagement bij elkaar worden gebracht en waarbij aandacht zal worden besteed hoe in deze setting omgegaan kan worden met “Climate Change”. In de eerste module zal het Risicomanagement centraal staan. In de tweede module komt Climate Change aan de orde en de derde module zal zich richten op hoe de problematiek kan worden benaderd vanuit het perspectief van de eigen persoonlijke stijl, vaardigheden en kennis.

Het programma zal Europa-breed worden aangeboden om uitwisseling van benaderingen, in diverse Europese landen, mogelijk te maken. De presentaties zullen in het Engels worden verzorgd. Er zal worden getracht de break-out teams de gelegenheid te geven te discussiëren in de eigen taal, waarbij wordt uitgegaan van Engels, Duits en Nederlands.

De deelnemers aan het Public Risk Forum kwamen tot de conclusie dat een dergelijke opleiding in een behoefte kan voorzien, waarbij wel de insteek naar de doelgroep van groot belang is. Geconcludeerd is namelijk ook dat deze integrale benadering met name op management- en bestuursniveau nogal eens ontbreekt. Uitgangspunt is dan ook om in te steken op het niveau van het hogere management bij decentrale overheden.

Naar een ‘Erkend Risicoadviseur’ in het publieke domein? 
Het onderwerp werd door Ed Mallens van de gemeente Rotterdam/NEN om het nieuwe initiatief van NEN te bespreken in het licht van risicomanagement in de publieke sector. Het NEN heeft een platform Erkend Risico-adviseur opgezet, dat zich met name richt op het bedrijfsleven. De deelnemers aan het Forum hebben hiervan kennisgenomen en zijn tot de conclusie gekomen dat een dergelijk initiatief ook voor de publieke sector een welkome aanvulling zou kunnen zijn.

Geconcludeerd is dan ook dat PRIMO hierin een sturende en leidinggevende rol zou kunnen vervullen. Het Public Risk Forum geeft het bestuur van PRIMO mee om dit op te pakken en te bespreken of dit in internationaal verband kan worden opgepakt.

Volgende bijeenkomst
Het volgende Public Risk Forum vindt plaats op woensdag 2 september 2020 om 11:30 uur (members only).

Risicomanagement tijdens Corona

Risico’s managen in Coronotijd vergt lef, zelfkennis en openheid

Advertorial geplaatst in Financieel Dagblad begin juli 2020.

De risicomanager van nu valt op door durf, onbevangenheid, mensenkennis en verbindend vermogen. Juist in een COVID-19-pandemie stellen deze kwaliteiten hem in staat risico’s te managen en organisaties veerkrachtiger te maken. Vijf risicoleiders – en leden van de Raad van Advies voor de executive deeltijdmaster Risicomanagement van Universiteit Twente – delen hun inzichten.

Ron de Wit, brandweercommandant en operationeel leider veiligheidsregio Twente: ‘Vooruitgang schept nieuwe risico’s. Door toenemende complexiteit en interconnectiviteit voldoen vaste protocollen niet meer. Risico- en crisismanagement smelten samen. Je koopt geen miljoenen mondkapjes in voor het geval dat. Wat wel vooraf kan is scenario’s beoordelen. Wat hebben we over voor welke maatregelen?’

Jack Kruf, directeur Public Risk Management Organisation Nederland: ‘De coronacrisis laat zien dat risicomanagement niet volwassen is: het risico van een pandemie was bekend, maar we negeerden het. Risicomanagers staan te boek als pessimisten. Gelukkig is er een rebranding gaande, met termen als succesmanagement, waardecreatie. Dat baant de weg voor meer durf om risicoscenario’s uit te werken. Opener discussies met méér stakeholders. Een dynamischersamenspel van controleren én innoveren. En minder kans op bestuurlijk falen als gevolg van wel weten, maar niet doen.’

Stef Hoffman, Chief Information Security Officer Philips:‘Voor succes zijn twee soorten mensen nodig: iemand die het doel aangeeft en iemand die obstakels verwijdert en de succeskans vergroot. De succesmanager moet eerlijk en open-minded het onmogelijke voor mogelijk houden en de organisatie of samenleving erop voorbereiden. Dáár liggen kansen – ook om een tweede golf coronabesmettingen het hoofd te bieden.’

Marlies Ypma, Executive Coach en Programmaleider Risicomanagement, Rijksoverheid: ‘In een organisatie met een heldere, gedeelde missie en waarden en een sterke teamgeest zijn tijdens een crisis de beslisvaardigheid en veerkracht – resilience –groot. Voor langdurige veerkracht hebben organisaties lef nodig om scenario’s te verkennen en tegenspraak te organiseren. Ontbreken die zaken, dan helpen de beste protocollen en de ruimste middelen niet.’

Gea Kolk, senior consultant ingenieursbureau Movares: ‘COVID-19 schept ook kansen. Minder verkeer betekende meer ruimte voor grote infrastructurele projecten. De beddenfabrikant ging mondkapjes maken. Risico’s managen is: die flexibiliteit creëren vóór de crisis. Investeer in buffers, brede inzetbaarheid, diversiteit aan kennis en vaardigheden. Beloon lef en creativiteit. Risicomanagers bouwen drempels, maar ook veerkracht en robuustheid.’

DE MASTER RISICOMANAGEMENT, EEN DEELTIJDOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS, BEGINT IN SEPTEMBER. Meer weten? UTWENTE.NL/PLD

Public Risk Forum #3

Public Risk Forum #3: Onderwijsbehoefte en de Kaleidoscope

Op deze dag vond de derde online discussie plaats van het Public Risk Forum, het platform voor dialoog en kennisuitwisseling van PRIMO. Leden van dit forum hebben van gedachten gewisseld over de onderwijsbehoefte op het gebied van risicomanagement en het mogelijk gebruik van de (eigen) PRIMO Kaleidoscope ‘Publieke waarden en risico’s’.

Allereerst is van gedachten gewisseld over waar op dit moment in diverse organisaties de opleidingsbehoefte ligt en hoe hiermee wordt omgegaan. Het beeld, dat door de deelnemers werd geschetst varieerde van het niet volgen van opleidingen en het enkel geven van voorlichting in de organisatie tot het aanbieden van gerichte, met name interne opleidingen. Opvallend is het geringe en onafhankelijke aanbod van onderwijs – dus los van een gekoppeld aanbod van software, systemen en inhoudelijk advies – over het vak risicomanagement.

De bewustwording om over risico’s na te denken teneinde de besluitvorming een kwaliteitsimpuls te geven heeft lijkt nog een duwtje nodig te hebben. Inbedding in voortgangsgesprekken met programma- en lijnmanagers heeft wel aandacht, maar handelt vaak op over operationele zaken, het nakomen van afspraken en het eigenaarschap inzake risicomanagement. Het gebruik van het instrument van onderwijs over risicomanagement voor bevordering van de bewustwording in de organisatie wordt niet veel toegepast. Inbreng op en omarming van het (top) management verdient de nodige aandacht. Er liggen grote kansen voor onderwijs om de toegevoegde waarde van risicomanagement in tal van aanpakken en besluitvorming te bevorderen.

Aan de hand van een door PRIMO verzorgde presentatie is van gedachten gewisseld over hetgeen PRIMO aan opleidingen aanbiedt. De invalshoek die zij kiest in haar onderwijsprogramma Kaleidoscope is drieledig: (1) deelnemers inzicht geven in het vak van risicomanagement zelve, (2) het benaderen van relevante en actuele vraagstukken(beleid, uitvoering en bedrijfsvoering) en (3) de persoonlijke vaardigheid om professioneel te kunnen handelen.

 • Vak: definities, raamwerken, beleid en rol van overheid, weerstandsvermogen, drivers en oorzaken, rollen, kaders en richtlijnen, veel voorkomende risico’
 • Vraagstuk: actuele risico’s, overheid in krachtenveld, inhoud (omgevingswet, energietransitie, sociaal domein), context denken, de bedrijfsvoering (HR, financiën, verbonden partijen).
 • Vaardigheid: methoden en technieken, de kunst van het reflecteren en uitzoomen, kennis, de eigen stijl, mijn FORTE ™, mijn publieke domein.

De inzet van de PRIMO Kaleidoscope voor de cursist is om inzicht te bieden: weten hoe de hazen lopen, weten wat er te koop is, inzicht te hebben in raamwerken, methoden en technieken, betekenis kunnen te geven aan de eigen rol, inzetbaar te zijn bij control én innovatie, te beoefenen hoe risico’s kunnen worden managed.

Onderwijs kan volgens de bijeenkomst een veel grotere toegevoegde waarde spelen bij het invoeren van een organisatie-brede acceptatie en toepassing van risicomanagement in tal van besluitvormingsprocessen. Het lijkt onderbenut te zijn in de huidige opleidingsplannen.

Er liggen niet alleen kansen om het sturen op resultaat te versterken. Er is ook een gevoelde harde noodzaak om – zeker gezien de gebeurtenissen in het kader van Corona – om organisaties niet beter voor te bereiden in proactieve benaderingen maar ook uit te rusten voor een gerichte crisisaanpak. Onderwijs over het vak risicomanagement wordt daarbij gezien als een vorm van risicomanagement zelve. Is dat niet mooi?!

Public Risk Forum #2

Public Risk Forum #2: Risicomanagement: systemen en software

Op deze dag vond de tweede online discussie plaats van het Public Risk Forum, het platform voor dialoog en kennisuitwisseling van PRIMO. Leden van dit forum hebben van gedachten gewisseld over hun ervaringen met systemen en -software inzake risicomanagement.

Het was een levendige discussie aan de hand van een door PRIMO verzorgde inleiding met een overzicht van de meest gehanteerde systemen en software, hun achtergronden en uitgangspunten.

Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt een grote variëteit aan gehanteerde systemen. De algemeen gedragen mening was dat het telkens een grote uitdaging is om de ervaringen op de werkvloer, de daar onderkende risico’s in de bedrijfsvoering naar het hogere strategische niveau in de organisatie te krijgen waar de uiteindelijke (politieke) beslissingen worden genomen. Topmanagers en bestuurders lijken (nog steeds) niet echt verbonden met de uitgebreide registraties op operationeel en tactisch niveau. Risicomanagement is nog steeds niet hun ding. Op zich is dat bijzonder omdat er veel op het spel staat aan belangen.

Het blijft een uitdaging om aan het proces van bottom-up werken invulling te geven – of zoals PRIMO het duidt, vanuit de principes van de High Reliability Organisation, waarbij het management luistert naar de deskundigen in de directe dienstverlening en uitvoering. De meeste systemen kunnen hiervoor een handvat voor bieden, maar de uitgebreidheid van registraties en hun formulieren ontnemen het zicht op de grote lijn. Eenvoud wordt gepredikt.

Een en ander is ook afhankelijk van het overall concept waar al dan niet voor wordt gekozen in de organisatie, zoals daar zijn ISO 31000, INK/CAF, COSO of bedrijfsvoering op basis van Plan-Do-Check-Act. Overall concepten ontbreken meestal, zo blijkt. Wat verder mag worden geconstateerd is dat ook het invullen van de good-old Excel sheets nog een brede verspreiding heeft onder de diverse organisaties. Opvallend.

De kunst van registeren is dat de systemen zodanig worden ingericht dat het voor de onderscheiden medewerkers geen drempel oproept om gegevens in te voeren. Er wordt toch gevraagd, naast zovele andere zaken, om iets bij te gaan houden naast de inhoudelijke werkzaamheden. Het verwordt dan tot een administratieve belasting, als een extra bovenop het gewone werk, als een Fremdkörper. Gebruiksvriendelijkheid van systemen is een punt van grote aandacht.

Van belang lijkt ook te zijn hoe één en ander binnen de organisatie wordt aangestuurd. Is er sprake van een focus op dialoog of op registratie en vastlegging. Wordt het gebruikt voor strategie en beleid? Of dient het louter de planning- en controlcyclus als zodanig. Is er een bestuurlijke component aanwezig en is er eigenaarschap in de vorm van een portefeuillehouder risicomanagement? Of staat elke portefeuillehouder aan de lat om transparantie met betrekking tot risico’s te bieden? Staan de strategische risico’s voorop of hebben de projectrisico’s de meeste aandacht? Staat de financiële huishouding centraal in het hart van het denken? Is de focus van de organisatie op ex ante of ex post? Ligt het accent op control of op ontwikkeling?

De algehele conclusie was toch wel dat de hantering van welke gebruikte methode of raamwerk dan ook staat of valt met de betrokkenheid van het bestuur en de top van de organisatie. Die ontbreekt veelal. Maar wat er ook mag zijn van dit alles: uiteindelijk draait het om het neerleggen van alle informatie in een gedegen risico- en weerstandsparagraaf. Dat blijft uiteindelijk handwerk en onderwerp van bestuurlijke besluitvorming. PRIMO pleitte wederom voor een bredere besturingsparagraaf voor en bij alle majeure dossiers.

Het werd als zinvol ervaren uit te wisselen op deze wijze. Meerdere bilaterale contacten zijn gelegd om te komen tot onderlinge deling van relevante documenten. Het elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de diverse organisaties blijkt erg nuttig en te voorzien in een behoefte.

De volgende digitale bijeenkomst is gepland op woensdag 10 juni a.s. van 11.30 tot 12.30 uur. De lijnen staan open vanaf 11.00 uur. Onderwerp: Caleidoscoop publieke waarden en risico’s. PRIMO presenteert haar opleiding voor leden. Voor meer informatie zie hier.

Heeft dit alles uw interesse opgewekt voor het PRIMO Public Risk Forum, schroom dan niet contact op te nemen met PRIMO via admin@primonederland.nl.

Masterclass 4. Netwerken & Allianties

Op de Campus van de Universiteit Tilburg vindt op vrijdag 25 september 2020 de 4e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’.

In deze masterclass staan netwerken en allianties centraal die door de dynamiek van de transities vaak herijkt worden. Hoe kun je komen tot gemeenschappelijke waardecreatie en geef je vorm aan partnerships? Hoe stuur je op netwerken binnen de politiek-bestuurlijke en richtinggevende kaders van de transities? Hoe werk je als overheid over de verschillende lagen van ministerie, provincie en gemeente zo goed mogelijk samen? Hoe navigeer je als topmanager eigenlijk in de informatiesamenleving?

De leergang

Inschrijven voor deze masterclass is nog mogelijk. U bent welkom. Neem contact op met Joanne Taminiau Cook.

Kader

De masterclass is bedoeld voor u, die voor de uitdaging staat om maatschappelijke veranderingen niet alleen te herkennen maar ook om gericht en met vakmanschap bij te dragen aan de daarmee verbonden systeemverandering in uw organisatie. De masterclass staat onder leiding van academisch directeur Professor dr. Th.W.A. (Theo) Camps. Lees hier zijn toelichting op de gehele leergang, de set van 5 masterclasses.

We verkennen de transitie digitale transformatie, informatie en cyber en gaan in op de elementen van sturing met betrekking tot netwerken en allianties. De informatiesamenleving is geen toekomstbeeld meer. De informatiesamenleving is een gegeven. In de zorg, in het onderwijs, bij het betalen van belastingen, bij het uitkeren van toeslagen, bij het aanvragen van een nieuw paspoort, in vrijwel alle contacten tussen overheid en burger spelen nieuwe informatieverhoudingen een rol. Datzelfde geldt overigens ook voor de dagelijkse ontmoetingen tussen individuen (facebook, tinder, linkedin) en bedrijven (portals, electronische dossiers, algoritmes). Afhankelijk van het moment en de gebeurtenis wordt geoordeeld in termen van vloek dan wel zegen. In deze module verkennen we de informatie-ontwikkelingen in, voor en door de overheid en kijken we vervolgens vanuit het perspectief van netwerken en allianties naar deze ontwikkelingen.

Uw docenten

09:00 – 10:30 uur: Maarten Schurink*: Overheidssturing in verandering.

Maarten Schurink gaat in zijn bijdrage in op de veranderende bestuurlijke verhoudingen. Vanaf het bureau van Thorbecke geeft hij de noodzaak van verandering weer met alles wat daar bij hoort. Wanneer creëer je als overheid publieke waarde? Hij betrekt hierbij zijn ervaringen bij de gemeente en SVB.

* Secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

11:00 – 13:00 uur: Marcel Thaens*: De informatiesamenleving en de rol van overheid.

De informatiesamenleving en de rol van de overheid, oneindige mogelijkheden en gewenste regulering. De nationale agenda en de internationale context. Vragen die aan de orde komen:

 • Wat is digitale transformatie en wat is het belang hiervan? Hoe moeten we hiermee omgaan als samenleving?
 • Hoe gaan we er als provincie zelf mee om? Welke aanpak kiezen we en hoe zien we dat voor ons?
 • Stilstaan bij uitgangspunten en principes die we volgen (conform onze datavisie)
 • Inzoomen op een concrete cases: een datagedreven aanpak voor het stikstof vraagstuk
 • Data gedrevenheid binnen het provinciehuis (intern) maar ook binnen de provincie (extern)
 • Tot slot: wat zijn uitdagingen waar we de komende jaren met elkaar antwoorden op moeten vinden?

** Chief Information Officer, Provincie Noord Brabant.

13:00 – 15:00 uur Professor Patrick Kenis***:  Netwerken & allianties.

Steeds vaker zien we dat er waarde gecreëerd wordt in het publieke domein door
samenwerkende organisaties? Waarom is dat zo? Welke vormen kunnen we onderscheiden
en wat zijn voorwaarden voor het goede functioneren van zulke samenwerkingsverbanden.
Dergelijke samenwerkingsverbanden worden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid een
hoge mate van verscheidenheid van organisaties (publiek, privaat, non-profit, verschillende
sectoren en met medewerkers met verschillende professionele achtergronden). Wat maakt
dat deze partijen toch succesvol samenwerken in het bereiken van een samenwerkingsdoel?

*** Professor Public Governance Tilburg School of Economics and Management.

Schrijf nu in

De leergang wordt u aangeboden voor de introductieprijs van € 795,00 per dag. Alumni van de Tilburg University en leden van PRIMO ontvangen 10% korting. Niet-leden krijgen een persoonlijk PRIMO-lidmaatschap 2020 aangeboden.

Inspirerende woorden van Commissaris van de Koning Prof. dr. W.B.H.J.(Wim) van de Donk, om te blijven (willen) leren, zeker in tijden van veranderingen. 

Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke opleiding te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Joanne Taminiau Cook, telefoon + (31) 13 466 4549 en e-mail j.Taminiau@tilburguniversity.edu.

Lees de brochure.

 

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons