Wat er aan de hand is

‘Wat is er echt aan de hand? Snappen we dat? En wat is dan onze rol?’

Guido Rijnja | VNG

Marcel Meijs is gemeentesecretaris en algemeen directeur van Tilburg. Hij vervulde deze functie eerder in de gemeenten Enschede en Sittard-Geleen. Hij is opgeleid als sociaal-geograaf.

‘Een enorme steen in de vijver was het: de troonrede van Koning Willem-Alexander in 2013. Hij kondigde aan dat per 1 januari 2015 de taken op het vlak van jeugd, zorg en arbeidsparticipatie naar gemeenten zouden worden overgeheveld.

Meijs: “In mijn ogen verwachten collega’s terecht van hun gemeentesecretaris dat deze hen verdieping biedt, inspireert, en ondersteunend is aan hún professionele zoektocht, hoe zij hun drijfveren willen richten.”

Lees meer

Verandering rol bestuurders en politici in 2016

2015, een jaar met veel gebeurtenissen achter ons. Verandert de rol van bestuurders en politici in 2016?

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland

Ontegenzeggelijk is het jaar 2015 een jaar van extremen geweest. Extremen op meerdere en ook nieuwe terreinen. In de eerste plaats rampen als gevolg van wereldwijde klimatologische veranderingen. Met bizarre tegenpolen. Òf te nat als gevolg van extreme hoeveelheden water. Zo extreem dat er in vele landen en regio’s geen kruid tegen gewassen is. De problemen zijn tè groot, de (hulp)projecten tè omvangrijk en de middelen schieten tekort. Daarbij heeft menig publiek bestuur te weinig visie om voor de toekomst en volgende generaties de wereld veilig te stellen.

De tegenpool toont tè grote droogte. Foto’s over honger en uitdroging komen regelmatig in het nieuws. Enorme verschillen tussen rijk en arm. En tussen nòg rijker en nòg armer. Schrijnend. Het is maar net waar je wieg heeft gestaan. De problemen zijn groot. Hulp wordt geboden, maar is vaak slechts kort oplossend. Juist bij natuurrampen. Duurzame oplossingen vergen jarenlange investeringen. Kan de wereld dit allemaal aan? Wil de wereld dit allemaal aan? Willen bestuurders en politici wel zo ver kijken? Of gaat de visie in de meeste gevallen niet voorbij de horizon van de korte bestuurstermijn? En is deze tè lokaal , regionaal of landelijk gericht?
Daarnaast is terreur een vaak dramatisch ingrijpende verstorende factor in de samenleving geworden. Haatzaaiend en angst creërend. Kansen om de terreur aan te pakken heeft geleid tot wereldwijde samenwerking.

Feit is dat men niet meer om de uitdagingen waarvoor de samenleving zich gesteld ziet, heen kan. Social media hebben de wereld van ook de bestuurders uitermate veranderd. Transparantie is belangrijker dan ooit. Achterkamertjes politiek is niet meer van deze tijd. Niks is meer geheim. Er blijkt altijd wel weer belang bij hacken. Al is de leugen nog zo snel de social media achterhalen het wel. In no time! De samenleving is veranderd van kneuterig lokaal in open transparant mondiaal.

De wereld lijkt ogenschijnlijk kleiner te zijn geworden. Rampen en crises die vroeger ondenkbaar waren kunnen bijna overal plaatsvinden. Klimatologisch, epidemisch, terroristisch, of door middel van cybercrime. De wereld wordt enger in de zin van beangstigender. Maar de keerzijde is dat er ook kansen bestaan. Kansen om met ver ontwikkelde techniek, innovatie, samenwerking all over the world , via universiteiten en door jongere generaties die vliegensvlug en via digitale leermogelijkheden een betere wereld met elkaar willen en kunnen creëren, aan te pakken.

Moedige en van visie getuigende bestuurders en politici dienen de kansen voor nieuwe generaties, de universiteiten en het bedrijfsleven, te faciliteren, om te kunnen bouwen aan een beter verdeelde en veiliger samenleving. De uitdaging voor hen is ervoor te zorgen op zijn minst de ontwikkelingen bij te benen èn vooral ook te begrijpen. PRIMO EUROPE en PRIMO Nederland zullen hun agenda erop op afstemmen.

Riscomanagement in Regionale Jeugdzorgarrangementen

Vertrouwen, risicobeheersing en realisme

Door Eric Frank, Harry ter Braak en Martin van Staveren

Waarom dit thema? De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, per januari 2015, heeft veel aandacht en voorbereidingen gevergd, maar lijkt zonder grote problemen te zijn verlopen. Een grote prestatie van alle betrokkenen: gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden en de zorgaanbieders. De geslaagde transitie betekent echter niet dat de klus is geklaard. Voor gemeenten is die pas net begonnen. Gaat het lukken om de beleidsdoelen te realiseren, en lukt dat binnen de financiële kaders? De inhoudelijke en financiële risico’s zijn groot en de veelbesproken maar nog niet overal even concreet doordachte ‘transformatie’ is een randvoorwaarde voor succes. Een transformatie die vorm moet gaan krijgen in het nieuw ingerichte regionale systeem, waarin een wisselwerking bestaat tussen de lokale voorzieningen en de regionale voorzieningen en waarin nog veel ontdekt moet worden.

Voldoende reden om stil te staan bij de vraag hoe risicomanagement in de regionale jeugdzorgarrangementen kan worden vormgegeven en wat daarin al van elkaar valt te leren. Welke risico’s loopt u als het gaat om de gemeentelijke taken voor de jeugdzorg? Hoe is in het regionale arrangement gezorgd voor voldoende vertrouwen en voldoende risicobeheersing? Wie houdt zicht op de risico’s? Wat laat u daarbij over aan anderen? Wat kan met ‘harde’ instrumenten voor risicobeheersing worden bereikt en wanneer zijn ‘zachte’ instrumenten aan de orde? Hoe doen ze het in andere regio’s en wat valt daarvan te leren? Risicovraagstukken waar gemeenten op dit moment mee te maken hebben.

PRIMO Nederland is op haar terrein dé vereniging van en voor het publieke domein en heeft tot doel om het belang van publieke waarden én de kennis van risicomanagement als integraal onderdeel van good public governance naar voren te brengen en te bevorderen.

Welkom & Deelnemers

Het gezelschap wordt onder vermelding van mede-initiatiefnemer WagenaarHoes welkom geheten door Eric Frank, directeur van PRIMO Nederland. Dit met bijzondere dank aan Christine Pollman, afdelingshoofd Jeugd van RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg, gemeente Amsterdam, voor het ter beschikking stellen van de locatie.

Hierna volgt een voorstelronde, zodat iedereen een beeld krijgt wie waarom is gekomen. Er zijn elf deelnemers uit vrijwel alle delen van het land, variërend van Veendam tot Goeree-Overflakkee. Ze zijn wethouder, afdelingshoofd jeugd, concerndirecteur of financieel beleidsadviseur bij grote en veelal middelgrote of kleinere gemeenten. Allen zijn betrokken bij de transformaties die in de jeugdzorg plaatsvinden en bijzonder geïnteresseerd in het thema risicomanagement. Vooral de woorden in de ondertitel van het thema – vertrouwen, risicobeheersing en realisme – spreken aan. Een aantal deelnemers heeft zelf ervaring met risicoanalyses en risicomanagement, onder andere vanwege hun financiële achtergrond als accountant of in de bancaire sector.

De inleiders voor deze ronde tafel zijn Erik Koopman, masterstudent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit en verbonden aan WagenaarHoes, en Martin van Staveren, adviseur/eigenaar van VSRM, kerndocent risicomanagement aan de Universiteit Twente en lid van de Wetenschappelijke Raad van Primo Nederland. De gespreksleider is Harry ter Braak, vennoot van WagenaarHoes en docent strategie en verandermanagement aan de Vrije Universiteit.

Download het verslag (pdf).

ISO 9001:2015

De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat waarschijnlijk aanpassingen nodig zijn in hun kwaliteitsmanagementsysteem. In september is de nieuwe editie gepubliceerd.

Wereldwijd hebben gebruikers lang uitgekeken naar deze nieuwe normen, omdat zij een impuls zullen geven aan bijdetijds kwaliteitsmanagement.

Er is bovendien een High Level Structure – een koepelmodel – toegevoegd, om managementsysteemnormen goed op elkaar af te stemmen en eenvoudig te integreren. Ook ISO 31000 Risicomanagement is nu gekoppeld in deze structuur.  Met deze nieuwe benadering door ISO zijn kwaliteitsmanagement en risicomanagement nu logisch aan elkaar gekoppeld.

ISO 9001 specificeert nu de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

  1. moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
  2. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Risk management onmisbaar cyberrisico’s

Optimaal risk management onmisbaar bij inschatten cyberrisico’s

Wouter Parent en Robert van der Vossen I INFO Security Magazine

De digitale wereld brengt organisaties een groot goed op het gebied van efficiency en slagvaardigheid. ICT ondersteunt alle moderne bedrijfsprocessen en zorgt voor een vitale infrastructuur. De criminele wereld heeft ontdekt dat er in deze digitale maatschappij veel geld te verdienen valt. Cybercriminelen zijn steeds meer financieel gemotiveerd geraakt en er is duidelijk sprake van een trend van ‘hacking for fame’ naar ‘hacking for fortune’. Methoden van cybercriminelen evolueren daarbij sneller dan security. Wat kunnen we daar tegen doen? Lees meer

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons