Morele emoties en risicopolitiek

Door Prof. dr. Sabine Roeser

Risicovolle technologieën geven vaak aanleiding tot verhitte en emotionele publieke debatten; denk bijvoorbeeld aan klonen, genetische gemodificeerd voedsel, vaccinatieprogramma’s, CO2-opslag en kernenergie. Terwijl grote delen van het publiek vaak bang zijn voor ongewenste gevolgen van dergelijke technologieën, benadrukken deskundigen doorgaans dat de risico’s te verwaarlozen zijn. Zij beschuldigen het publiek er vaak van emotioneel en rationeel te zijn en niet open te staan voor objectieve informatie.

Beleidsmakers reageren op deze kloof tussen deskundigen en publiek meestal op één van twee manieren: ze negeren de emotionele reacties van het publiek ten gunste van de deskundigen, of ze accepteren de emoties van het publiek als een onvermijdelijk gegeven en als een redden van een controversiële technologische ontwikkeling te verbieden. Beide reacties zijn gegrond in de veronderstelling dat de emoties van het publiek irrationeel zijn en een debat onmogelijk maken. Lees meer >

Leiderschap, vertrouwen en openheid

Gemeente, provincie en verlengd lokaal bestuur discussiëren over good governance

‘Good governance vraagt duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid’ 

De noodzaak van good governance wordt erkend, maar hoe komt dit ook hoger op de agenda’s? Door duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid.

Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van de discussiebijeenkomst tussen een aantal gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en verbonden partijen, georganiseerd door PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation) in het Provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant. Lees meer >

Nederlandse overheid kan de wereld niet managen

Door Robert ’t Hart

Afgelopen 12 november was ik bij de uitreiking van het advies van de  Raad voor het openbaar bestuur (Rob)  “Belichaming van de kundige overheid“.   Een lastige titel,  maar simpel gezegd gaat dit advies over hoe bestuurders keuzes over risico’s maken, hoe ze hier en over incidenten communiceren.  Een paar opvallende uitspraken uit  dit prima adviesrapport wil ik toelichten en waarvan ik hoop dat deze in de praktijk gebruikt gaan worden.

Risico? Aanvaarden of pech?
Terecht stelt de raad vast dat niet alle risico’s te voorkomen of uit te sluiten zijn. De Raad benoemt risicoaanvaarding als een onderwerp van politieke besluitvorming; risico’s worden alleen geaccepteerd als er voordelen tegenover staan en gaat over de morele keuzes rondom de verdeling van risico’s. De huidige praktijk is dat bestuurder moeite heeft over risico’s te spreken met als gevolg dat hoe stelliger de overheid roept dat een project veilig is, hoe groter de weerstand en het wantrouwen jegens dat project. Lees meer >

Risicomanagement in ICT-projecten verkort doorlooptijden

Onderzoek naar opbrengsten van risicomanagement in ICT-projecten in een “B2B” omgeving.

Auteur: Ing. Erik Kruithof

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de doorlooptijd van ICT-projecten beter kunnen worden beheerd door het toepassen van risicomanagement.

Als steekproef voor het onderzoek is een selectie genomen van eenentwintig ICT-projecten. Om de projecten onderling te kunnen vergelijken, is er bij de selectie van de projecten zoveel mogelijk gestreefd naar homogeniteit. Alle projecten vallen in de categorie van business to business. Het gaat om projecten in de dienstverlenende sector en de projecten zijn uitgevoerd in Nederland. Van elk van de onderzochte projecten, zijn op basis van een vooraf opgestelde gestructureerde vragenlijst, in totaal 44 interviews afgenomen.

Lees verder

Onderzoek “What if”

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: deltacommissaris

Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het hele veld van waterveiligheid en crisismanagement is in workshops gewerkt aan ideeën voor verbetering van het crisismanagement binnen de aanpak van waterveiligheid.

Lees verder

Risicomanagement in strafzaken van het Functioneel Parket

Toepassing van de Risico Diagnose Methode in complexe strafzaken van het Functioneel Parket

Auteur: Drs. A.D. (Arjan) Meijer

Het OM is de afgelopen jaren meermalen in het nieuws geweest met strafzaken waarin fouten zijn gemaakt. Bekende voorbeelden zijn strafzaken tegen de Hells Angels, Lucia de B. en de Schiedammer Parkmoord. Deze fouten hebben geleid tot directe schade voor de onterecht veroordeelde verdachte, slachtoffers en de maatschappij. Daarnaast daalt het vertrouwen in het OM. En dit vertrouwen is nodig om de rechtsspraak effectief te laten zijn. Binnen het OM wordt reeds werk gemaakt van het zoeken naar werkwijzen om in lopende strafzaken eerder zicht en greep te krijgen op kwetsbaarheden en risico’s. Dit onderzoek past bij deze zoektocht naar nieuwe werkwijzen. Bij het verrichten van het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuurstudie, interviews en casestudies.

Lees verder

Op weg naar een objectieve en betrouwbare risicodiagnose

Een onderzoek naar het verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose voor toekomstige projecten door de verzameling en het gebruik van risicodata uit eerdere projecten.

Auteur: Jeroen Stroomberg

Een bouwproject voor een opdrachtnemer is nooit zonder risico’s. Door ontwikkelingen in de infrasector lopen de opdrachtnemers van bouwprojecten ook steeds aanzienlijker risico’s. Daarom is het voor een bouwbedrijf van groot belang om zich bewust te zijn van de diverse risico’s die in een bouwproject aanwezig zijn, zich te realiseren hoe deze risico’s kunnen worden beheerst en zich af te vragen of men bereid is deze risico’s te dragen. Risico’s in bouwprojecten zijn divers en gezien het feit dat risico’s voorkomen in de projecten is logischerwijs het begrip “risicomanagement” ontstaan.

Lees verder

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons